I. Cấu trúc tin nhắn Quảng Cáo:
- Brandname: có độ dài tối đa 11 ký tự
- Nội dung tin nhắn là tiếng Việt không dấu
- Cách tính độ dài tin nhắn:
Số lượng Ký tự trong nội dung tin nhắn Quảng Cáo theo quy định của Nhà Mạng  
+ Độ dài tối đa của tin nhắn không vượt quá 459 ký tự để đảm bảo chất lượng nội dung của tin nhắn đó. II. Đăng ký nhận tin nhắn Quảng Cáo
Bên A cần cung cấp các giấy tờ đăng ký nhãn hiệu, giấy đăng ký kinh doanh và giấy ủy của Bên A cho Bên B đăng ký nhãn hiệu với các nhà khai thác mạng di động (mẫu đính kèm Phụ lục này).
1. Quy trình triển khai dịch vụ
Quy trình triển khai dịch vụ gửi tin nhắn Quảng cáo:
Bước 1: Ký kết hợp đồng
Hai bên cùng nhau thống nhất các điều khoản trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn Quảng cáo và tiến hành các thủ tục ký kết Hợp đồng. Các giấy tờ kèm theo Hợp đồng bao gồm:
- Hợp đồng/Công văn ủy quyền với bên thứ 3 (ngân hàng, công ty chứng khoán…)
- Bảng thống kê chi tiết các Brandname
Bước 2: Thử nghiệm dịch vụ
Sau khi ký kết Hợp đồng, hai bên tiến hành kết nối kỹ thuật. Bên B sẽ cấp account cho Bên A để kết nối vào hệ thống của Bên B. Sau khi kết nối thành công, hai bên sẽ tiến hành test thử nghiệm và nghiệm thu dịch vụ.
Bước 3: Triển khai dịch vụ
a. Đăng ký gửi tin nhắn Quảng Cáo.
- Trước khi gửi tin nhắn cho khách hàng, Bên A phải gửi cho Bên B Đăng ký gửi tin nhắn quảng cáo theo Mẫu 01 để Bên B xem xét phê duyệt.
- Bên A không được tự ý gửi cho khách hàng các tin nhắn có nội dung chưa được Bên B phê duyệt.
- Đăng ký gửi tin nhắn phải đảm bảo các yêu cầu sau mới được coi là hợp lệ:
+ Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu của Bên B.
+ Có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền (nếu có).
+ Trường hợp gửi tin qua brandname đã được khai báo, đăng ký phải được gửi cho Bên B trước 01 ngày làm việc tính đến ngày bắt đầu gửi tin.
+ Trường hợp gửi tin qua một brandname mới, đăng ký phải được gửi cho Bên B trước 07 ngày làm việc tính đến ngày bắt đầu gửi tin.
b. Kiểm tra nội dung tin nhắn và tính hợp lệ của đăng ký
- Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký gửi tin nhắn Quảng Cáo của Bên A, Bên B ghi xác nhận đối với lịch đăng ký của Bên A trên lịch đăng ký và gửi lại cho Bên A.
- Trường hợp Bên B đồng ý đối với nội dung tin nhắn Quảng Cáo và chấp nhận đăng ký của Bên A, Bên B ghi xác nhận lên lịch và gửi lại cho Bên A, chuyển sang bước 4.
- Trường hợp nội dung tin nhắn Quảng Cáo của Bên A chưa đúng qui định, Bên B ghi xác nhận lên lịch và gửi lại cho Bên A.
c. Khai báo và nghiệm thu dịch vụ gửi tin nhắn qua brandname
Bên B và Bên A phối hợp khai báo và nghiệm thu dịch vụ gửi tin nhắn qua brandname trước khi chính thức gửi tin.
d. Gửi tin nhắn cho khách hàng
Bên A gửi tin nhắn quảng cáo cho khách hàng theo đăng ký đã được Bên B phê duyệt.
Bước 4: Đối soát và thanh toán
Hàng tháng, hai bên tiến hành các thủ tục đối soát và thanh toán theo các quy định về Đối soát và thanh toán được quy định tại Phụ lục Hợp đồng. Bên A thanh toán cho Bên B khi các bên đã hoàn thành việc đối soát và Bên B đã xuất hóa đơn GTGT hợp lệ cho Bên A.
Bước 5: Kiểm tra, giám sát
Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B sẽ tiến hành kiểm tra giám sát để phát hiện các trường hợp Bên A gửi tin nhắn với các brandname hoặc các nội dung tin nhắn chưa được phê duyệt và trường hợp Bên A gửi tin vượt quá sản lượng tối thiểu/tối đa cho phép.
- Trường hợp gửi tin chăm sóc khách hàng: Áp dụng chế tài phạt tiền/tạm ngừng kết nối.
- Trường hợp gửi brandname/tin nhắn có nội dung chưa được phê duyệt: Phạt vi phạm
- Trường hợp gửi tin vượt quá sản lượng tối thiểu/tối đa cho phép: gửi cảnh báo tới Bên A
I. Cấu trúc tin nhắn CSKH:
- Brandname: có độ dài tối đa 11 ký tự
- Nội dung tin nhắn là tiếng Việt không dấu
- Cách tính độ dài tin nhắn:
+ Tin nhắn có độ dài <= 160 kí tự tính 01 tin nhắn;
+ Tin nhắn có độ dài > 160 và <= 306 kí tự tính 02 tin nhắn;
+ Tin nhắn có độ dài >=307 và <= 459 kí tự tính 03 tin nhắn.
+ Độ dài tối đa của tin nhắn không vượt quá 459 ký tự để đảm bảo chất lượng nội dung của tin nhắn đó.
II. Đăng ký nhận tin nhắn CSKH

Bên A cần cung cấp các giấy tờ đăng ký nhãn hiệu, giấy đăng ký kinh doanh và giấy ủy quyền của Bên A cho Bên B đăng ký nhãn hiệu với các nhà khai thác mạng di động (mẫu đính kèm Phụ lục này).
1. Quy trình triển khai dịch vụ
Quy trình triển khai dịch vụ gửi tin nhắn Chăm sóc khách hàng:
Bước 1: Ký kết hợp đồng
Hai bên cùng nhau thống nhất các điều khoản trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn Chăm sóc khách hàng và tiến hành các thủ tục ký kết Hợp đồng. Các giấy tờ kèm theo Hợp đồng bao gồm:
- Hợp đồng/Công văn ủy quyền với bên thứ 3 (ngân hàng, công ty chứng khoán…)
- Bảng thống kê chi tiết các Brandname
Bước 2: Thử nghiệm dịch vụ
Sau khi ký kết Hợp đồng, hai bên tiến hành kết nối kỹ thuật. Bên B sẽ cấp tài khoản cho Bên A để kết nối vào hệ thống của Bên B. Sau khi kết nối thành công, hai bên sẽ tiến hành chạy thử nghiệm và nghiệm thu dịch vụ.
Bước 3: Triển khai dịch vụ
a. Đăng ký gửi tin nhắn CSKH.
- Trước khi gửi tin nhắn cho khách hàng, Bên A phải gửi cho Bên B Đăng ký gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng theo Mẫu 01 để Bên B xem xét phê duyệt.
- Bên A không được tự ý gửi cho khách hàng các tin nhắn có nội dung chưa được Bên B phê duyệt.
- Đăng ký gửi tin nhắn phải đảm bảo các yêu cầu sau mới được coi là hợp lệ:
+ Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu của Bên B.
+ Có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền (nếu có).
+ Trường hợp gửi tin qua brandname đã được khai báo, đăng ký phải được gửi cho Bên B trước 01 ngày làm việc tính đến ngày bắt đầu gửi tin.
+ Trường hợp gửi tin qua một brandname mới, đăng ký phải được gửi cho Bên B trước 07 ngày làm việc tính đến ngày bắt đầu gửi tin.
b. Kiểm tra nội dung tin nhắn và tính hợp lệ của đăng ký
- Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký gửi tin nhắn CSKH của Bên A, Bên B ghi xác nhận đối với lịch đăng ký của Bên A trên lịch đăng ký và gửi lại cho Bên A.
- Trường hợp Bên B đồng ý đối với nội dung tin nhắn CSKH và chấp nhận đăng ký của Bên A, Bên B ghi xác nhận lên lịch và gửi lại cho Bên A, chuyển sang bước 4.
- Trường hợp nội dung tin nhắn CSKH của Bên A chưa đúng qui định, Bên B ghi xác nhận lên lịch và gửi lại cho Bên A.
c. Khai báo và nghiệm thu dịch vụ gửi tin nhắn qua brandname

Bên B và Bên A phối hợp khai báo và nghiệm thu dịch vụ gửi tin nhắn qua brandname trước khi chính thức gửi tin.
d. Gửi tin nhắn cho khách hàng

Bên A gửi tin nhắn CSKH cho khách hàng theo đăng ký đã được Bên B phê duyệt.
Bước 4: Đối soát và thanh toán
Hàng tháng, hai bên tiến hành các thủ tục đối soát và thanh toán theo các quy định về Đối soát và thanh toán được quy định tại Phụ lục Hợp đồng. Bên A thanh toán cho Bên B khi các bên đã hoàn thành việc đối soát và Bên B đã xuất hóa đơn GTGT hợp lệ cho Bên A.
Bước 5: Kiểm tra, giám sát
Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B sẽ tiến hành kiểm tra giám sát để phát hiện các trường hợp Bên A gửi tin nhắn với các brandname hoặc các nội dung tin nhắn chưa được phê duyệt và trường hợp Bên A gửi tin vượt quá sản lượng tối thiểu/tối đa cho phép.
- Trường hợp gửi tin quảng cáo: Áp dụng chế tài phạt tiền/tạm ngừng kết nối.
- Trường hợp gửi brandname/tin nhắn có nội dung chưa được phê duyệt: Phạt vi phạm
- Trường hợp gửi tin vượt quá sản lượng tối thiểu/tối đa cho phép: gửi cảnh báo tới Bên A
1.1 Dịch vụ SMS CSKH
Là dịch vụ cho phép nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng kênh thông tin di động để gửi các thông tin chăm sóc khách hàng đến thuê bao di động.
1.2 Thông tin CSKH:
Bao gồm các thông tin sau:
- Thông tin từ các ngân hàng: Biến động tài khoản, số dư tài khoản của khách hàng.
- Thông tin từ các công ty chứng khoán: Biến động tài khoản, số dư tài khoản của khách hàng.
- Thông tin từ các công ty điện lực, công ty nước sạch: thông báo hóa đơn tiền điện hàng tháng, thời gian phải thanh toán, thông báo tiền điện khách hàng đã thanh toán.
- Thông tin trường học: thông báo lịch học, thông báo đóng học phí, sổ liên lạc điện tử.
- Thông báo của các hãng hàng không.
- Thông tin chúc mừng sinh nhật, lễ tết…
- Các dịch vụ nội dung khác không phải là thông tin quảng cáo.
1.3 Dịch vụ SMS Quảng cáo:
Là dịch vụ quảng cáo, tiếp thị bằng tin nhắn cho phép các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng kênh thông tin di động để quảng bá cho nhãn hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình tới các thuê bao di động.
1.4 Thông tin quảng cáo:
Bao gồm các thông tin sau:
- Thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới;
- Thông tin khuyến mại sản phẩm, dịch vụ;
- Thông tin bình chọn, trúng thưởng;
- Các thông tin khác theo yêu cầu của Bên B và được pháp luật cho phép.
1.5 Khách hàng:
Là thuê bao di động tại Việt Nam sử dụng dịch vụ.
1.6 Giá cước Dịch vụ:
Là số tiền cước sử dụng Dịch vụ mà Bên A sẽ phải thanh toán cho Bên B.
1.7 Brandname:
Là tên thương hiệu mà Bên A muốn hiển thị tại phần người gửi tin đối với các tin nhắn Chăm sóc khách hàng (CSKH) và Quảng cáo (QC) Bên A gửi đến khách hàng thông qua hệ thống dịch vụ SMS Brandname của Bên B.
1.8 Ngày làm việc:
Là những ngày trong tuần trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1.9 Hợp đồng:
Là hợp đồng cung cấp dịch vụ tin nhắn cùng các phụ lục (nếu có) ký giữa Bên B và Bên A nhằm mục đích triển khai thực hiện hợp đồng này.
1.10 Sự cố gián đoạn:
Là sự cố kỹ thuật xảy ra làm gián đoạn dịch vụ. Các sự cố kỹ thuật sẽ không được tính là sự cố gián đoạn nếu (i) đã được Nhà cung cấp thông báo bằng văn bản trước cho Khách hàng; (ii) do các trường hợp bất khả kháng; (iii) xảy ra do lỗi về phần mềm của máy chủ hay bất kể phần mềm hệ thống hay phần mềm khác của Bên A; và (iv) xảy ra do lỗi sử dụng, bất kể khách quan hay chủ quan, của người dùng bên phía Khách hàng. Sự cố gián đoạn được xác định từ thời điểm Nhà cung cấp nhận được thông báo của Khách hàng thông qua hệ thống hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và người có trách nhiệm của Nhà cung cấp xác nhận thông báo của Khách hàng về sự cố gián đoạn là xác thực.
1.11 Thông tin bảo mật:
Là những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hai bên mà việc ký kết và thực hiện hợp đồng này yêu cầu các bên phải cung cấp các thông tin này cho nhau. Các thông tin này sẽ bao gồm những không giới hạn ở: Thông tin về hoạt động kinh doanh, về sản phẩm dịch vụ, khách hàng, các thông tin về tổ chức hoạt động và bất kỳ thông tin nào của các bên mà việc tiết lộ cho bên thứ ba hoặc công bố ra công chúng sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những thiệt hại cho bên đó. Những thông tin sau đây sẽ không được coi là những thông tin bảo mật:
(i) Những thông tin mà bên nhận thông tin đã biết trước khi giao kết những thỏa thuận bảo mật thông tin với bên tiết lộ và việc biết các thông tin trước này cũng không bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật thông tin với bên cung cấp trước đó;
(ii) Những thông tin đã được các bên công bố rộng rãi ra công chúng trước khi ký kết hợp đồng này hoặc trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này, và
(iii) những thông tin được phát triển độc lập bởi bên nhận thông tin.

Mô tả công việc

 • Lập báo cáo tạm tính doanh thu - giá vốn; nhập số liệu tạm tính vào phần mềm kế toán Bravo theo các dịch vụ được phân công.
 • Đối soát với các Opers và CPs và hạch toán, xuất hóa đơn doanh thu - giá vốn thực tế vào phần mềm Bravo theo dịch vụ được phân công.
 • Theo dõi và đòi công nợ phải thu, thực hiện thủ tục thanh toán khoản phải trả theo dịch vụ được phân công.
 • Tính hoa hồng bán hàng theo dịch vụ được phân công
 • Các công việc khác theo yêu cầu của KTT

Yêu cầu công việc

 • Kỹ năng tin học văn phòng
 • Tốt nghiệp đại học
 • Nắm vững chế độ tài chính, kế toán, thuế; Nắm vững nội dung, quy trình hoạt động của dịch vụ được phân công quản lý
 • Có kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động của lĩnh vực tài chính kế toán, thuế
 • Kỹ năng làm việc nhóm, kết nối với mọi người
 • Kinh nghiệm: 1 - 2 năm
 • Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc
 • Sức khỏe tốt; Trung thực; chịu được áp lực cáo; chăm chỉ, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm; Có tinh thần học hỏi

Quyền lợi và chế độ

 • Tham gia các hoạt động teambuilding, company trip, ngoại khóa khác vô cùng thú vị.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
 • Thưởng lễ tết: Quốc Khánh, Quốc tế Lao động, Tết âm lịch, Tết dương lịch, quà sinh nhật.
 • Thưởng kế hoạch hấp dẫn (hàng năm) lên tới 4-5 tháng lương, tùy theo mức độ vượt kế hoạch của Trung tâm và đóng góp của cá nhân.
 • Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức trong ngành, chia sẻ trong và ngoài công ty.
 • Thưởng hoa hồng xứng đáng với năng lực của bạn (cao ngất ngưởng), thưởng thành tích, thưởng nóng.
 • Làm việc trong môi trường năng động, với cả một rừng các em hừng hực sức khẻo đam mê với nghề, đảm bảo bạn sẽ luôn làm việc với năng suất cao nhất
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật

Thông tin liên hệ

 • CV ứng tuyển vui lòng gửi theo cú pháp:
 • [Vị trí ứng tuyển] - Tên ứng viên gửi tới email: Hr@Gapit.com.vn
 • Hotline:  (+84) 972 596 394 (Ms. Bích)
 • Tel: (+84) 24 3512 1928
 • Hạn nộp CV: 30/05/2019
 • Địa điểm làm việc: Phòng 902, Tầng 9, D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội.

Nếu bạn đã đọc tới đây, tôi tin bạn phù hợp với GAPIT <3

Mô tả công việc

 • Lập và đề xuất kế hoạch chi phí của toàn bộ hoạt động Branding cho công ty
 • Chủ động đề xuất với công ty các phương án triển khai hợp lý trong công tác Branding Phụ trách quản lý toàn bộ các kênh truyền thông công ty: web, các kênh online…
 • Tăng nhận diện hình ảnh tích cực của GAPIT trên các kênh truyền thông
 • Quy trình nội bộ Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết về các hoạt động Branding của công ty Trực tiếp triển khai hoặc giám  thuê ngoài các hoạt động liên quan đến Branding công ty
 • Phối hợp với các bộ phận/trung tâm kinh doanh trong quá trình truyền thông/chạy các chiến dịch quảng cáo: hỗ trợ về mặt ý tưởng-thực hiện, truyền thông nội bộ
 • Tăng mức độ hài lòng của CBNV GAPIT về các hoạt động truyền thông nội bộ
 • Phối hợp thực hiện công tác TTNB với phòng Tổng hợp: cùng quyết định các định hướng/nội dung thông suốt của các chương trình truyền thông năm/quý/tháng, lên các ý tưởng trong các sự kiện truyền thông, phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông
 • Lập các báo cáo, khảo sát liên quan theo yêu cầu
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ  BGĐ và Tp Tổng hợp

Yêu cầu công việc

 • Kỹ năng tin học văn phòng
 • Kỹ năng mềm: giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập, dẫn dắt-tổ chức sự kiện
 • Kỹ năng tổ chức hoạt động/sự kiện, viết bài truyền thông
 • Giao tiếp tốt-mạnh dạn; chủ động trong công việc
 • Kỹ năng làm việc nhóm, kết nối với mọi người
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc

Quyền lợi và chế độ

 • Tham gia các hoạt động teambuilding, company trip, ngoại khóa khác vô cùng thú vị.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
 • Thưởng lễ tết: Quốc Khánh, Quốc tế Lao động, Tết âm lịch, Tết dương lịch, quà sinh nhật.
 • Thưởng kế hoạch hấp dẫn (hàng năm) lên tới 4-5 tháng lương, tùy theo mức độ vượt kế hoạch của Trung tâm và đóng góp của cá nhân.
 • Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức trong ngành, chia sẻ trong và ngoài công ty.
 • Thưởng hoa hồng xứng đáng với năng lực của bạn (cao ngất ngưởng), thưởng thành tích, thưởng nóng.
 • Làm việc trong môi trường năng động, với cả một rừng các em hừng hực sức khẻo đam mê với nghề, đảm bảo bạn sẽ luôn làm việc với năng suất cao nhất
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật

Thông tin liên hệ

 • CV ứng tuyển vui lòng gửi theo cú pháp:
 • [Vị trí ứng tuyển] - Tên ứng viên gửi tới email: Hr@Gapit.com.vn
 • Hotline:  (+84) 972 596 394 (Ms. Bích)
 • Tel: (+84) 24 3512 1928
 • Hạn nộp CV: 30/04/2019
 • Địa điểm làm việc: Phòng 902, Tầng 9, D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội.

Nếu bạn đã đọc tới đây, tôi tin bạn phù hợp với GAPIT <3

Mô tả công việc

 • Cùng các Quản lý khách hàng lên định hướng nội dung, lên đề tài và tổ chức viết bài
 • Sản xuất và chỉnh sửa nội dung cho cả các kênh online và ofline (bao gồm nhưng không giới hạn các kênh như website, báo điện tử, bài PR, nội dung quảng cáo, TVC, press relaease)
 • Tìm hiểu và xây dựng tiếng nói riêng cho từng nhãn hàng trên các kênh truyền thông xã hội
 • Xây dựng và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của khách hàng: bao gồm facebook fan page, website, Youtube, forum topics,…
 • Phối hợp với bộ phận thiết kế đồ họa để sáng tạo các nội dung hình ảnh trực quan trên các kênh truyền thông xã hội của khách hàng.
 • Liên hệ với các hot bloggers, online magazines để đăng bài
 • Chủ động đưa ra những tư vấn, gợi ý để phát triển đội nội dung tốt hơn
 • Xây dựng các bản chào ý tưởng truyền thông theo yêu cầu

Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm trên 02 năm ở vị trí tương đương
 • Có kỹ năng viết bài theo văn phong online
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo Digital Marketing
 • Có khả năng định hướng nội dung, sáng tạo nội dung
 • Chịu được áp lực công việc, chi tiết, cẩn thận.
 • Online thường xuyên và sẵn sàng làm việc over-time khi có yêu cầu.

Quyền lợi và chế độ

 • Tham gia các hoạt động teambuilding, company trip, ngoại khóa khác vô cùng thú vị.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
 • Thưởng lễ tết: Quốc Khánh, Quốc tế Lao động, Tết âm lịch, Tết dương lịch, quà sinh nhật.
 • Thưởng kế hoạch hấp dẫn (hàng năm) lên tới 4-5 tháng lương, tùy theo mức độ vượt kế hoạch của Trung tâm và đóng góp của cá nhân.
 • Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức trong ngành, chia sẻ trong và ngoài công ty.
 • Thưởng hoa hồng xứng đáng với năng lực của bạn (cao ngất ngưởng), thưởng thành tích, thưởng nóng.
 • Làm việc trong môi trường năng động, với cả một rừng các em hừng hực sức khẻo đam mê với nghề, đảm bảo bạn sẽ luôn làm việc với năng suất cao nhất
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật

Thông tin liên hệ

 • CV ứng tuyển vui lòng gửi theo cú pháp:
 • [Vị trí ứng tuyển] - Tên ứng viên gửi tới email: Hr@Gapit.com.vn
 • Hotline:  (+84) 972 596 394 (Ms. Bích)
 • Tel: (+84) 24 3512 1928
 • Hạn nộp CV: 30/05/2019
 • Địa điểm làm việc: Phòng 902, Tầng 9, D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội.

Nếu bạn đã đọc tới đây, tôi tin bạn phù hợp với GAPIT <3

Mô tả công việc

 • Tối ưu chi phí thực hiện và nhân sự đảm bảo chất lượng yêu cầu, chỉ tiêu của khách hàng, công ty
 • Gặp gỡ, tìm hiểu khách hàng, sản phẩm, dịch vụ của khách hàng
 • Xây dựng đề xuất, ý tưởng sáng tạo cho khách hàng
 • Tư vấn cho nội bộ, khách hàng và tham gia pitching
 • Kiểm soát, nghiệm thu các hạng mục về thiết kế,
 • Thiết kế Digital (2D), website, landing page, corporate
 • Có có kiến thức cơ bản về TVC, sản xuất dựng hậu kỳ, livestream, các loại hình clip ngắn quảng cáo, viral clip
 • Xây dựng quy trình nội bộ mới và cải tiến quy trình cũ (theo yêu cầu của cấp trên)
 • Tham gia các chương trình đào tạo, khoá học theo yêu cầu của công ty khi cần bổ sung kỹ năng mới cho công việc khi bản thân bị thiếu kỹ năng từ yêu cầu phát sinh mới và nâng cao các kỹ năng hiện có
 • Đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho nhân viên, xây dựng đội ngũ kế cận
 • Tìm kiếm, thẩm định năng lực và phụ trách kết nối, làm việc các đối tác outsource
 • Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu ra và các báo cáo nghiệm thu, kiểm soát mức độ chính xác, deadline công việc
 • Nghiên cứu, khảo sát các yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, xây dựng, đóng gói các sản phẩm dịch vụ sáng tạo, thiết kế, production (GAPIT hiện chưa có)

Yêu cầu công việc

 • Bằng cấp tối thiểu Đại học/ Cao đẳng
 • Kiến thức cần thiết Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế và dựng phim (Ai, Ps, Pr, Ae,...)
 • Hiểu biết rộng về branding và multichannel marketing
 • Hiểu biết sâu về lĩnh vực thiết kế (bao gồm cả digital và in ấn), sản xuất phim
 • Có nền tảng thẩm mỹ tốt, hiểu rõ nguyên lý thiết kế và truyền thông thị giác
 • Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng tốt và có khả năng chịu áp lực sáng tạo cao.
 • Có tư duy hệ thống làm việc khoa học, kỹ năng làm việc nhóm
 • Có khả năng nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ, linh hoạt và sẵn sàng với những thay đổi
 • Chịu được áp lực công việc Có kỹ năng quản lý dự án, cam kết chất lượng, deadline công việc
 • 2 năm ở vị trí tương đương

Quyền lợi và chế độ

 • Tham gia các hoạt động teambuilding, company trip, ngoại khóa khác vô cùng thú vị.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
 • Thưởng lễ tết: Quốc Khánh, Quốc tế Lao động, Tết âm lịch, Tết dương lịch, quà sinh nhật.
 • Thưởng kế hoạch hấp dẫn (hàng năm) lên tới 4-5 tháng lương, tùy theo mức độ vượt kế hoạch của Trung tâm và đóng góp của cá nhân.
 • Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức trong ngành, chia sẻ trong và ngoài công ty.
 • Thưởng hoa hồng xứng đáng với năng lực của bạn (cao ngất ngưởng), thưởng thành tích, thưởng nóng.
 • Làm việc trong môi trường năng động, với cả một rừng các em hừng hực sức khẻo đam mê với nghề, đảm bảo bạn sẽ luôn làm việc với năng suất cao nhất
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật

Thông tin liên hệ

 • CV ứng tuyển vui lòng gửi theo cú pháp:
 • [Vị trí ứng tuyển] - Tên ứng viên gửi tới email: Hr@Gapit.com.vn
 • Hotline:  (+84) 972 596 394 (Ms. Bích)
 • Tel: (+84) 24 3512 1928
 • Hạn nộp CV: 30/05/2019
 • Địa điểm làm việc: Phòng 902, Tầng 9, D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội.

Nếu bạn đã đọc tới đây, tôi tin bạn phù hợp với GAPIT <3

Mô tả công việc

 • Vận hành, nâng cấp, sửa lỗi với các hệ thống hiện tại của cty: Hệ thống báo cáo đối soát, hệ thống SMS Gateway, Hệ thống Keywordz, Hệ thống GAPIT Base(quản lý user tập trung), hệ thống GAPInsigh
 • Quy mô dự án: thực hiện các dự án mới (3 – 4 tháng), tiếp quản và nâng cấp các dự án cũ.
 • Maintain các dịch vụ VAS trên nền SMS (Brands name, Đầu số, Topup,…)
 • Hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng (khi cần)
 • Phát triển các module mới theo yêu cầu từ trưởng nhóm
 • Làm việc trong nhóm dưới quản lý là trưởng nhóm

Yêu cầu công việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm: MS.NET (C#,ASP.NET, MVC)
 • Biết sử dụng Oracle, SQLserver, MySQL
 • Ưu tiên có kinh nghiệm với:
 • JAVA, PHP, JAVASCRIPT
 • .Net core
 • Rabbit MQ, Redis

Chính sách và chế độ

 • Thu nhập: lương thỏa thuận theo năng lực
 • % Hoa hồng từ hợp đồng, thưởng thành tích, thưởng nóng.
 • Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, với cả một rừng các em trẻ khỏe, đảm bảo bạn sẽ luôn làm việc với năng suất cao nhất
 • Thưởng năm: 2 kỳ / 1 năm
 • Thưởng lễ tết: Quốc Khánh, Quốc tế Lao động, Tết âm lịch, Tết dương lịch, quà sinh nhật,…
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
 • Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo, chia sẻ trong và ngoài công ty
 • Tham gia các hoạt động teambuilding, company trip, ngoại khóa khác cuả GAPIT
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7& chủ nhật

Thông tin liên hệ

 • CV ứng tuyển vui lòng gửi theo cú pháp:
 • [Vị trí ứng tuyển] - Tên ứng viên gửi tới email: Hr@Gapit.com.vn
 • Hotline:  (+84) 972 596 394 (Ms. Bích)
 • Tel: (+84) 24 3512 1928
 • Hạn nộp CV: 30/05/2019

Mô tả công việc

 • Phát triển khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ của công ty
 • Tìm kiếm và xây dựng truyền thông mạnh mẽ đến khách hàng
 • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao
 • Up-to-date trong lĩnh vực Digital Marketing
 • Tham gia thực hiện dự án ở mọi cấp độ
 • Liên hệ với khách hang và các nhóm trong nội bộ dự án
 • Hỗ trợ quản lý lên lịch, tổ chức các cuộc họp của dự án
 • Theo dõi tiến độ hoàn thành dự án để đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của tất cả các sản phẩm có liên quan

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing (tối thiểu 2 năm)
 • Có khả năng xây dựng bản chào, tư vấn, đàm phán, thuyết phục với khách hàng
 • Có khả năng làm việc với áp lực cao, chấp nhận thách thức
 • Kiến thức Marketing nền tảng là điều kiện bắt buộc
 • Có kinh nghiệm trong môi trường Agency là một lợi thế

Chính sách và chế độ

 • Thu nhập: lương thỏa thuận theo năng lực
 • % Hoa hồng từ hợp đồng, thưởng thành tích, thưởng nóng.
 • Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, với cả một rừng các em trẻ khỏe, đảm bảo bạn sẽ luôn làm việc với năng suất cao nhất
 • Thưởng năm: 2 kỳ / 1 năm
 • Thưởng lễ tết: Quốc Khánh, Quốc tế Lao động, Tết âm lịch, Tết dương lịch, quà sinh nhật,…
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
 • Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo, chia sẻ trong và ngoài công ty
 • Tham gia các hoạt động teambuilding, company trip, ngoại khóa khác cuả GAPIT
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7& chủ nhật

Thông tin liên hệ

 • CV ứng tuyển vui lòng gửi theo cú pháp:
 • [Vị trí ứng tuyển] - Tên ứng viên gửi tới email: Hr@Gapit.com.vn
 • Hotline:  (+84) 972 596 394 (Ms. Bích)
 • Tel: (+84) 24 3512 1928
 • Hạn nộp CV: 30/05/2019