G-Campaign là một giải pháp toàn diện của GAPIT mang đến cho doanh nghiệp từ Tư vấn – Vận hành – Tổ chức cho tới Điều hành trong các hoạt động Marketing

G-Point là hệ thống quản lý online tại điểm – một dịch vụ được phát triển bởi GAPIT