Media chính là những kênh truyền tải hay truyền thông, là những công cụ được người dùng sử dụng để có thể lưu trữ hay cung cấp những thông tin và dữ liệu