Văn hóa doanh nghiệp là điểm nổi bật của GAPIT, là "chất keo" gắn kết, thúc đẩy mỗi GAPITer nỗ lực không ngừng, đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của GAPIT