Display Ads
Display Ads - quảng cáo hiển thị được các nhà quảng cáo sử dụng để truyền tải thông điệp tới đối tượng khách hàng trọng tâm thông qua các biển quảng cáo hiển thị.
Social Media Marketing
Social Media Marketing (tiếp thị trên mạng xã hội) có thể hiểu là các hoạt động Marketing được thực hiện trên các kênh social nhằm thu về các hiệu quả nhất định
Search Marketing
GAPIT cung cấp dịch vụ khai thác quảng cáo của Google thực hiện trên công cụ tìm kiếm và các website trong hệ thống liên kết, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí
Tư vấn chiến lược, Creative - Content
GAPIT không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược Marcom tổng thể, bài bản từ kế hoạch tới thực thi mà còn đề xuất và sáng tạo các chiến dịch truyền thông – marketing
Media Production
Media chính là những kênh truyền tải hay truyền thông, là những công cụ được người dùng sử dụng để có thể lưu trữ hay cung cấp những thông tin và dữ liệu
Media Booking
Booking quảng cáo báo chí có thể hiểu đơn giản nhất là đặt viết, đăng bài trên các trang báo chí nhằm mục đích phục vụ cho mục tiêu marketing của doanh nghiệp